חשבונאות ומיסים

כל מה שצריך לדעת על הדו"ח השנתי למס הכנסה

עצמאים, בעלי מניות בחברות פרטיות, בעלי נכסי נדל"ן ועוד, נדרשים להגיש, מדי שנה, דו"ח לרשויות המס, על-בסיסו נקבעת השומה ושיעור המס (הכנסה) שעל המדווח לשלם. מה חשוב לדעת על הדו"ח השנתי.

הדו"ח השנתי למס הכנסה (טופס 1301) – מהו?

 

דו"ח שנתי למס הכנסה מסדיר את החובות והזכויות של עסקים למול ם רשויות המס.

הדו"ח מרכז את כל הרווחים, ההפסדים, ההכנסות וההוצאות שהיו לנו באותה שנה, לרבות תשלומי המס ששילמנו במסגרת ניכוי במקור (מתשלומי לקוחות, תלושי שכר, בנקים וכדומה).

 

מי חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה?

הרשימה (הארוכה) של מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה נמצאת באתר רשות המיסים:

https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/2016/da_2016.pdf

 

המקרים השכיחים של מי שחייב בדו"ח שנתי הם:

 

עצמאיים

כל עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) חייב בהגשת דו"ח שנתי בתום כל שנה קלנדרית.

החובה קיימת גם לגבי עוסק שנרשם במהלך אותה שנה.

 

גם עוסק שלא רשם הכנסות מעסק באותה שנה, חייב להגיש דו"ח שנתי לאותה שנה, וזאת עד לקבלת אישור סגירת התיק במס הכנסה.

 

בעלי מניות בחברות פרטיות

כל בעל מניות בחברה פרטית חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

כמובן שעל החברה חובה בהגשת הדו"ח שלה עצמה, אבל חובה זו חלה גם על כל בעל מניות לכשעצמו.

 

בעלי הכנסות גבוהות

המונח המדויק הוא "מס ייסף".

 

החל משנת 2013 מוטל מס בשיעור של 2%  (נכון לשנת 2016) על הכנסה שנתית של יחיד העולה על 803,520 ₪ (נכון לשנת 2016).

תחת ההגדרה "הכנסה" באות בחשבון כל ההכנסות החייבות במס לרבות שבח מקרקעין.

 

איזה מסמכים צריך להכנת הדו"ח השנתי?

המסמכים משתנים בהתאם לפעילות ולפעולות שבוצעו במהלך השנה, להלן רשימה חלקית:

 

שכירים

יש לדווח על ההכנסה מעבודה באמצעות טופס 106 מכל מקומות העבודה.

 

משקיעים בניירות ערך

יש לצרף טופס 867 מהבנק, כמו כן, יש למלא נספחים רלוונטים מפורמט הדו"ח שמפרסמת רשות המיסים.

 

עצמאים

נדרש להכין דו"ח רווח והפסד

 

דיווחים נלווים

אישורי ניכוי מס במקור

במידה וניכו לכם מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי מס במקור ולציין בדו"ח השנתי.

 

הפקדות לפנסיה, קרן השתלמות, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

אם אתם משלמים על אחד מאלו הנכם נדרשים לצרף אישור למס הכנסה על הפקדות / תשלומים האמורים ולדווחם בדו"ח.

 

תרומות

אם אתם תורמים לעמותות שיש להם אישור לפיי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הנכם נדרשים לצרף לדו"ח את המסמכים המקוריים ולציין בדו"ח.

 

טופס פחת

אם רכשתם רכוש קבוע כגון: מחשב, רכב, כסא, שולחן ועוד, יש להכיר את ההוצאה על פני מספר שנים בהתאם לתקנות הפחת.

לפיכך יש לערוך טופס פחת שנקרא גם טופס י"א.

הטופס מפרט את כל הנכסים, לרבות שיעורי הפחת, סכום ההוצאה, הסכום שהוכר ועלותו המופחתת.

 

תהליך הגשת הדו"ח

להלן סדר הפעולות המומלץ

 

איסוף נתונים

איסוף כל המסמכים הרלוונטיים למקורות ההכנסה וההוצאות כגון: טופס 106 מכל מקומות העבודה, טפסי 867 מהבנקים על ההכנסות מני"ע, חשבוניות של הוצאות והכנסות וכן כל אסמכתא המעידה על הכנסה/הוצאה אחרת.

 

הכנת דו"ח רווח והפסד

כל עסק נדרש לנהל ספרים בהתאם להוראות ניהול ספרים (https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_179.htm).

הוראות ניהול ספרים קובעות שכל ההכנסות וההוצאות של העסק יש לרשום בתכנה שאושרה ע"י רשות המיסים או בספר תקבולים ותשלומים.

יש לרשום את כל ההוצאות וההכנסות ולסדרם לפי סוגי ההוצאות כגון: משרדיות, הוצאות רכב, קניות, שירותים מקצועיים, אגרות, כבודים וכו'.

לאחר מכן יש לערוך דו"ח רווח והפסד אשר מרכז ומציג את כל הנתונים הללו ומחשב את את הרווח (או ההפסד).

 

יש לשים לב שלא בהכרח כל ההוצאות מוכרות באופן מלא ע"י מס הכנסה ולכן יש לערוך תיאום לאותן הוצאות.

 

יש להזין את כל הנתונים לדו"ח השנתי בהתאם לשדות המתאימים.

שימו לב שייתכן ותדרשו למלא נספחים לדו"ח השנתי.

 

שידור הדו"ח

כיום כולם חייבים בשידור הדו"ח באינטרנט, אלא אם אחד מבני הזוג הגיעו לגיל פרישה או לכל אחד מבני הזוג אין מחזור מעסק או משכירויות, אשר כולן כולל כולן אינן מסתכמות בסך העולה על 80,270 ₪.

 

מומלץ כי גם אם אינכם נדרשים לשדר את הדו"ח, שדרו אותו.

במקרים רבים בהם מגישים דו"ח בצורה לא מקוונת, לוקח זמן רב למס הכנסה לקלוט אותו ועלולות להיווצר בעיות קליטת נתונים.

 

לאחר שידור הדו"ח יוצא פלט של מס הכנסה.

יש להדפיסו ולהגישו למשרדי מס הכנסה, לרבות כל האסמכתאות הנדרשות אין צורך בהגשת כל החשבוניות של ההוצאות וההכנסות).

 

שומת מס

לאחר הגשת הדו"ח, תישלח לביתכם "שומת מס הכנסה" לאותה שנת מס.

במסגרת השומה נקבעים הפרמטרים לפיהם מחושב המס בו תחובו:  הכנסות, החיובים במס, זיכוים ולבסוף- כמה מס הינכם נדרשים לשלם (אם בכלל) או זכאים לקבלת החזר מס.

 

שומת מס זו נקראת שומה 00 – שומה בנערכה התאם לדו"ח שאתם הגשתם.

 

בהצלחה!

שלמו מיסים – משמע אתם מרוויחים.

התנהלו נכון, נצלו את כל ההחזרים, הניכויים והזיכויים העומדים לרשותכם ושלמו את שיעור המס הנכון.

 

אורי עזרא

רואה חשבון שותף במשרד "קופרברג-עזרא, משרד רואי חשבון"
ori@kuperberg.co.il
www.kuperberg.co.il