עסקים ומשפט

פירוק חברה מרצון

לעיתים, מסיבות כאלה ואחרות, מחליטים בעליה של חברה, כי החברה מיצתה את ייעודה ותכליתה והם חפצים לסיים את פעילותה וגם את עצם קיומה, בין אם זה בשל רצונם של בעלי המניות להוציא מהחברה את הונה העצמי ולהשקיעו בדרכים אחרות ובין אם רצונם לחסוך את ניהול ענייני החברה המחוייבים על-פי חוק, תשלום האגרה השנתית וכדומה.

במקרים שכאלה, החברה, או למעשה בעלי מניותיה, רשאים לבקש את פירוקה של החברה מרצון, וזאת במידה והחברה בעלת כושר פרעון, כלומר יכולה לשלם את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק ואזי בעלי המניות בחברה הם שייזמו וינהלו את תהליך הפירוק.

מדובר בהליך רצוני, המתנהל, בדרך כלל, בלא מעורבות של בית המשפט ומחוץ לכתליו והוא אפשרי רק כאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק.

במהלך תהליך ה-'פירוק מרצון' תיתכן מעורבות של בית המשפט. כל אחד מהמעורבים בתהליך – המפרק, בעלי המניות ונושים – רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שידון ויחליט בכל עניין או שאלה הנובעים מהפירוק עצמו או התהליך לקראתו.

השלבים בתהליך הפירוק מרצון

תצהיר כושר פירעון

על כל הדירקטורים או מרביתם, לחתום על תצהיר כושר פירעון שבו הם יצהירו כי הם: "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חדשים לאחר תחילת פירוקה".

את תצהיר כושר הפירעון יש לשלוח ליחידת רשם החברות ברשות התאגידים.  עם קבלת התצהיר ישונה מעמדה של החברה, אצל הרשם, ל: "לקראת פירוק".

כינוס אסיפה כללית

על החברה לכנס אסיפה כללית ולהחליט על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.

על האסיפה להתקיים לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום קבלת התצהיר אצל רשם החברות.

רצוי להמתין לאישור רשם החברות בדבר תקינות תצהיר כושר הפירעון, טרם זימון האסיפה.

הודעה לרשם החברות בדבר מינוי מפרק.

לאחר קבלת ההחלטה, יש לשלוח לרשם החברות הודעה על דבר הפירוק מרצון וכן את הודעתו של המפרק בדבר מינויו וזאת תוך 21 יום מיום המינוי.

פרסום ההחלטה בדבר פירוק מרצון

במקביל, על החברה לפרסם במחלקת רשומות במשרד המשפטים, את החלטתה בדבר הפירוק מרצון ומינוי המפרק וזאת לא יאוחר מ- 7 ימים מיום מקבלת ההחלטות באסיפה הכללית.

את הודעת המפרק בדבר מינויו, יש לשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים.

עם קבלת הודעות החברה בדבר הפירוק מרצון ומינוי המפרק, ישונה מעמדה של החברה אצל רשם החברות ל: "פירוק מרצון".

חיסול עסקי החברה

לאחר מינויו על המפרק לפעול לפירוק ולחיסול עסקי החברה כליל.

דו"ח פירוק סופי

המפרק נדרש להכין דו"ח פירוק סופי, לכנס אסיפה כללית סופית של בעלי המניות ולהציג בפניה את הדו"ח.

באסיפה הסופית של החברה יגיש המפרק את הדו"ח הסופי של הפירוק לאישורם של בעלי המניות.

לאחר האסיפה הסופית תישלח הודעה על אישור הדו"ח הסופי ע"י האסיפה הכללית, לרשם החברות וזאת תוך 7 ימים מקיום האסיפה.

הדו"ח הסופי של המפרק יציין כי בפועל לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות.

עם קבלת אישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית ודו"ח המפרק, ישונה מעמדה של החברה, אצל רשם החברות, ל: "חברה מפורקת", ואחר שלושה חודשים תיחשב החברה כמחוסלת.

מערכת TheBiz

עו"ד, מהנדס תעשיה וניהול מתמחה במהלכי מפנה בעסקים
yoram@oryo-law.co.il
oryo-law.co.il