תקנון

ברוכים הבאים לאתר www.thebiz.co.il (להלן: "האתר").

 1. להלן מפורטים תנאי השימוש באתר, הכולל ביו היתר ולא-רק ידע ותוכן (כמוגדר להלן).
 2. בתנאים אלה "תוכן" או "תכנים" יכללו, כולל מידע מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא, לרבות כל טקסט ותוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות ומבלי לגרוע, כל תמונה, צילום, איור, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, תוכן, מידע, נתון, לינק, רכיב, קישור, הפניה, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית/אייקון, תרשים, טבלה, איור, יישום מחשב, קובץ, גרף, פרסום, פרסומת, תוכנה, וידאו, אילוסטרציה, קליפ, בסיס נתונים, הערה, כתבה.
 3. מקום שתנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר הדבר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, ותנאים אלה מתייחסים גם לנשים.
 4. התוכן והתכנים המצויים באתר ובמערכת הינו בבעלות האתר ו/או בעליו ובחלק מהמקרים בבעלות צדדים שלישיים אשר התירו שימוש בתוכן להנהלת האתר.
 5. התוכן המוצע באתר אינו כרוך בתשלום והגישה חופשית לכל גולש.
 6. לאחר קריאת תנאי הסכם זה ובכפוף להסכמת המשתמש לתנאיו, גלישה באתר כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 7. האתר נמצא ומנוהל על-ידי חברת אוריום בע"מ (להלן: "בעלי האתר") בשיתוף עם אתר ביזפורטל מקבוצת "קו מנחה".
 8. כניסה לאתר והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן.
 9. השימוש באתר, במערכת ובשירותים הכלולים באתר כפוף לקיומן של הוראות כל דין, ולתנאי השימוש ברשת האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת.
 10. להנהלת האתר נתונה הזכות לערך שינויים בתנאים הללו בכל עת.
 11. כניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.
 12. אם אין ברצונכם להיכנס להסכם זה, אנא ליחצו כאן ותוחזרו חזרה לעמוד הבית.
 13. התוכן
  • השימוש בתוכן הוא לצרכיו של המשתמש בלבד.
  • אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן התכנים ללא הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים בחלק מהם. אין לשנות, למכור, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן ‏במאגרי מידע או לשדר בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר- כל חלק שהוא מהתכנים, אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב מאת הנהלת האתר.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי התוכן ‏הועמד לרשותו לצורך שימושו העצמי ורק כל עוד התקשרות זו הינה בתוקף.‏
  • הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לאסוף, לרכז, לעבד תכנים ולהציגם בפני ‏המשתמשים. כל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר טעון בדיקת אימות והחלטה על-ידי ‏המשתמש וייעשה על אחריותו.
  • הנהלת האתר אינה ולא תהיה אחראית לכל פגיעה, נזק או הפסד העלולים ‏להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים הכלולים באתר.
 14. בעלות, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר.
  • למשתמש באתר לא תהיינה כל זכויות בעלות וקניין מכל סוג שהוא (לרבות ולא-רק זכויות קניין רוחני) בתוכן המצוי באתר.
  • זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות הנהלת האתר וככל שהדבר רלוונטי זכויות אלה הינן גם זכויות צדדים שלישיים שהתירו לאתר את השימוש בתכנים שלהם.
  • כל התוכן המצוי באתר הוא רכושה של הנהלת האתר.
  • אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן התוכן ללא הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר.
  • האתר והתוכן המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.
  • סימני המסחר (הלוגו של האתר וכיו"ב) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של הנהלת האתר.
  • כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה.
  • לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 15. אחריות
  • האתר בכללותו, כולל כל התוכן המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, תוכן וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולשים – המשתמשים כמות-שהם (AS-IS).
  • בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין הנהלת האתר אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:
   • התוכן והחומר המצוי באתר;
   • לגבי החומר, התוכן והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;
   • לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
   • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של תוכן חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;
   • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;
   • זמינות התוכן באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;
   • תוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות באתר ו/או לתוכן הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן;
   • למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם;
   • לתוכן המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש בתוכן זה על ידי משתמש אחר. אין באמור כדי לגרוע מן האמור בעניין להלן;
  • אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ ו/או שיווק שירותים ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
  • התוכן המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ועסק.
  • כל העושה בתוכן הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
  • מובהר ייתכן ולמנהלי / עורכי / כתבי האתר יש או יהיו קשרים עיסקי ו/או אחרים לכלים המוצעים באתר ו/או לעסקים הנסקרים בכתבות / מאמרים המתפרסמים באתר.
  • הנהלת האתר פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של התוכן המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק התוכן, כאמור.
  • במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות בתוכן אשר באתר, יש להודיע על כך להנהלת האתר כדי שתוכל לתקנו.
  • בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והתוכן המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, ייחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.
  • הנהלת האתר מדגישה בזאת כי ניהול עסקים ו/או יזמות עיסקית הינן פעילויות אשר גלום בהן סיכון עיסקי וכלכלי וכי והן נעשות על-דעת ובאחריות המשתמש בלבד. התוכן והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.
  • מובהר למשתמש כי אתר זה והתכנים בו אינם משמשים כמקור ו/או כתחליף לעצה מקצועית (כדוגמת עצת עורך דין ו/או רופא וכיו"ב) ו/או עצה פיננסית בכל דרך ו/או צורה שהיא.
  • הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תכנים אלו.
 16. שינויים

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

 1. קישורים
  • האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות תוכן או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
  • אם לא נאמר אחרת על ידי הנהלת האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי הנהלת האתר לגבי אותם מקורות אחרים.
 2. הוראות שימוש בשירותים
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר הנהלת האתר תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים ובכלים שמציע האתר.
  • הנהלת האתר תאפשר למשתמש באתר גישה לתכנים.
  • ‏הנהלת האתר תפעל ככל שניתן למתן הגישה באופן שוטף ותקין.
  • המשתמשים באתר מסכימים ‏ומאשרים, כי ידוע ומוסכם עליהם שיתכן כי מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, יהיה עליה לבצע פעולות אחזקה ותיקון תקלות, אשר עלולים לגרום לפגיעה בשימוש באתר ‏ו/או בתכנים – כולם או חלקם
  • אין הנהלת האתר (לרבות מי מטעמה) אחראית ‏לזמינות התכנים, המידע והנתונים באתר ו/או לליקויים בדרך העברתם.‏
  • נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם תוכן או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר, ובכלל זה תוכן או חומר:
   • העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
   • האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
   • שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;
   • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
   • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;
   • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של הנהלת האתר;
  • הזנת טקסטים ונתונים
   • האתר כולל בין היתר ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים.
   • המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו להזיק או לפגוע במאן שהוא.
   • המשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר ומתחייב לפצות את הנהלת האתר, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר.
   • הזנת תכנים לאתר ע"י משתמש מקנה להנהלת האתר אישור לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך ולפי שיקול דעתה. הזנת תכנים למערכת מהווה הצהרה והסכמה כי המשתמש מוסמך בהתאם להוראות הדין להקנות לחברה זכות כאמור.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומים ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שיקבל בתחומים אלו.
 2. פיקוח
  • אין הנהלת האתר יכולה לפקח על כל התוכן והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים.
  • בלי לגרוע מן האמור, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל תוכן אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
 3. חסיון

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, כי תשדורת של תוכן אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עליו בלעדית.

 1. תגובות גולשים באתר

ככל שהאתר יאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "התכנים").

 • התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד.
 • מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינה מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.
 • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש בתכנים.
 • התכנים אינם מבטאים את עמדת הנהלת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם ו/או לשלמותם ו/או לחוקיותם.
 • בעת משלוח או מסירת תכנים ל פרסום באתר, האחריות המוחלטת והבלעדית לתכנים חלה על המשתמש לרבות לכל תוצאה אשר תנבע מהפרסום ועל כן על המשתמש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק.
 • אשר על כן, המשתמש מתחייב בזאת כי התגובות של המשתמש באתר לא יהיו שקריות או מטעות, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר גזעני ו/או מפלה בין קבוצות, עוין, גס רוח או מעליב ו/או המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל תוכן המזהה אישית אנשי ם אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או כל תוכן הכולל תוכנות עוינות ו/או נגיפי מחשב ("וירוס") ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים והסבירים באינטרנט ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/ או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • מבלי לגרוע מאחריות המשתמש בכל דרך שהיא, ו/או מכל זכות הקיימת לחברה על פי דין, הנהלת האתר תהא רשאית למחוק תכנים לאלתר, כולם ו/או את חלקם /או לבדוק את כל התכנים אותם המשתמש מעביר לפני הפרסום שלהם על מנת לנסות ולמנוע פרסום תכנים אשר הם בלתי חוקיים, על פניהם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תכנים אשר, על פניהם, אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל ו/או אשר כוללים דברי נאצה , איומים או ביטויים פוגעניים. ברור למשתמש, כי הנהלת האתר אף תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית לה עביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.
 1. הגבלת אחריות
  • במקרה של אי דיוקים בפרסום המקורי

התכנים ההצעות והתוכן המוצגים באתר נאספים ממקורות תוכן רבים ומגוונים. לחברה אין שליטה על מקורות התוכן ולפיכך הנהלת האתר איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב התוכן, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

 • הגבלת אחריות לעסקאות בין משתמש למפרסם
  • הנהלת האתר ו/או האתר אינם אחראים על תוכנן של המודעות או של הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר.
  • כל עסקה ו/או התקשרות, בתמורה ו/או לא בתמורה, שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה ובינם בלבד. מובהר ומוסכם על המשתמש באתר כי הנהלת האתר או מי מטעמה לא יהיו צד לכל עסקה בינו לבין צד שלישי כלשהו והנהלת האתר לא תישא באחריות בגינה וזאת גם אם תוכן בין הצדדים יועבר דרך הנהלת האתר ו/או האתר.
 1. צדדים שלישיים
  • האתר נעזר בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים.
  • יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים תוכן אודות פעילות הגולשים.
  • כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים בתוכן על פעילות הגולשים ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותם; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות שלהם אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של האתר והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים, למשל בקישורים אלה:
 1. סמכות שיפוט
  • הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
  • על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
  • בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 2. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל הנהלת האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל הנהלת האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של הנהלת האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של הנהלת האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 3. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון תנאי שימוש זה באופן מצמצם כנגד הנהלת האתר, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות הנהלת האתר על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה להנהלת האתר.
 4. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון תנאי שימוש זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 5. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד הנהלת האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת הנהלת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית ובכתב, להוראות התקנון.
 6. תקנון זה יחול לטובת הנהלת האתר והפועלים מטעמה ו/או עבורה. הנהלת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

 

הנני מאשר/ת בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל

וכי השימוש בתוכן באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.